Zaregistrovat sedivider Zboží v akci     
        
Na úvodní stránku
Položek:
,- Kč vč. DPH
A1
A2
A3
DANIELY K - sport fashion
DANIELY K - sport fashion - zavolejte nám DANIELY K - sport fashion - zavolejte nám

Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR


Tyto Obecné podmínky zpracování osobních údajů dle GDPR (dále jen „Obecné podmínky“) vydané společností DANIELYK SPORT – FASHION, Daniela Kvašnovská , sídlem H.Malířové 10, 370 06 České Budějovice,IČ:41924134, DIČ:CZ565719649
(dále jen DANIELYK) informují zákazníky a obchodní partnery o tom, jaké osobní údaje společnost DANIELYKzpracovává o fyzických osobách získaných při prodeji zboží, e-shopUDANIELYKa při návštěvách internetových stránek provozovaných DANIELYKa kontaktech s potenciálními zákazníky, za jakým účelem a jak po jakou dobu tyto osobní údaje DANIELYKzpracovává, jakým třetím osobám a z jakého důvodu je předává.
Obecné podmínky jsou účinné od 11.5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti DANIELYK jako správce dle čl. 13 GDPR.


I. Shromažďování osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost DANIELYKschopná identifikovat. V souvislosti s prodejem zboží a poskytováním služeb společnost DANIELYKmůže shromažďovat a zpracovávat níže uvedené kategorie osobních údajů. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu DANIELYKnebo na základě zákona, a to bez souhlasu subjektu údajů, pro jiné pouze na základě souhlasu. Díky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů zákazníka může DANIELYKi nadále poskytovat některé své služby zdarma.

1. Základní osobní identifikační údaje 
Tyto údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o akademický titul, jméno a příjmení, datum narození, popř. IČ, DIČ, adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, adresu sídla nebo místa podnikání, fakturační adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, popř. adresu na sociální síti, čísla předložených identifikačních dokladů a popř. jejich kopie (údaje, které nejsou potřebné pro poskytování služby, jsou na kopiích dokladů začerněny). V některých případech jsou shromažďovány identifikační údaje zástupce zákazníka nebo kontaktní osoby, kterou zákazník určí.
V případě smluv na jednorázový prodej zboží je rozsah omezen na základní identifikační údaje. V případě smluv o jednorázovém poskytnutí služby je rozsah osobních údajů omezen na údaje, která jsou nezbytná pro poskytnutí sjednané služby. Dále jsou zpracovávány údaje o zakoupeném zboží nebo poskytnuté službě, jejich objemu a segmentu.

 

2. Technické údaje
DANIELYKshromažďujeme informace, které z technických důvodů automaticky předává prohlížeč zákazníka. Jedná se o tyto údaje - typ/verzi prohlížeče, používaný operační systém, URL předchozí navštívené stránky, jméno hlavního počítače (IP adresa), časový údaj.
Při ukládání jsou tyto údaje anonymizovány a nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. IP adresa zákazníka je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.
V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce DANIELYKpředávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je mobilní přístroj zákazníka vybaven lokalizační funkcí. Před aktivací lokalizační funkce bude zákazník formou bezpečnostní hlášky požádáni o souhlas. Data jsou využívána výhradně pro určení stanoviště zákazníka, nejsou ukládána. 

3. Údaje z komunikace se zákazníkem
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb společností Ski a BikeCentrum Radotín zákazníkovi. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

4. Kamerové záznamy z prodejen a prostor Ski a BikeCentrum Radotín
Společnost DANIELYKumísťuje do svých prodejen a prostor kamery z důvodu svých ochrany oprávněných zájmů. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy řádně a viditelně označeny upozorněním.

 

5. Údaje zpracované na základě souhlasu zákazníka
Zpracování těchto údajů umožňuje společnosti DANIELYKzlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu k marketingovým účelům:
• zlepšení kvality služeb DANIELYKa vývoje nových 
• zobrazování pouze reklam na základě zájmů konkrétního zákazníka
• provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou služby DANIELYKpoužívány
• analýzy preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá individuálním potřebám zákazníka
• zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb třetích stran (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení služby, pro kterou se uživatel k odběru takovýchto sdělení zaregistroval, popřípadě emailem: danielyk@seznam.cz) a obsahových newsletterů.
S uvedeným využitím je zákazník oprávněn kdykoli vyjádřit nesouhlas prostřednictvím krátkého písemného sdělení, které zašle na adresu sídla Daniela Kvašnovská,H. Malířové 10,37006 České Budějovice-, nebo na e-mailovou adresu: danielyk@seznam.cz.

 

II. Zpracovávání osobních údajů

1. Údaje zpracované bez souhlasu zákazníka
DANIELYKprovádí zpracování osobních údajů z důvodu plnění smluv, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů. Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a ochranu oprávněných zájmů je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout. Oprávněným zájmem DANIELYKje mj. zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 GDPR, jestliže DANIELYKzískal podrobnosti elektronického kontaktu nezprostředkovaně v souvislosti s prodejem zboží a služeb zákazníkovi (tzv. přímý marketing).
DANIELYKzpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně.

2. Doba zpracování údajů
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Osobní údaje jsou pro uvedené účely uchovávány po dobu 5 let ode dne ukončení poslední smlouvy se společnosti DANIELYK
V případě zakoupení zboží je společnost DANIELYKoprávněna zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje zákazníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem a DANIELYK po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
V případě jednání mezi společností DANIELYKa novým zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo ukončeno uzavřením smlouvy, je společnost DANIELYKoprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené společností DANIELYKjsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i zákaznické smlouvy.
U dlužníků si společnost DANIELYK ponechává osobní údaje související s dluhem ještě po dobu 10 let poté, co bylo pravomocně ukončeno jakékoli soudní či správní řízení vedeném se zákazníkem.
Kamerové záznamy z prodejen DANIELYK  Lipni nad Vltavou jsou zpracovávány po dobu 90 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu.

 

3. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s platbou a odstoupením od kupní smlouvy 
DANIELYKumožňuje platbu na dobírku, bankovním převodem. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy.
V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží bude společnost DANIELYK zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení. Tyto poskytnuté osobní údaje bude DANIELYKzpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů DANIELYK), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o zpracování bez souhlasu zákazníka.
Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude DANIELYKprovádět sama anebo za tímto účelem pověří, v souladu se platnými a účinnými právními předpisy, jinou třetí osobu, s tím, že zpracování musí být prováděno v České republice.

4. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací, popř. jiných podnětů
Prostřednictvím telefonu 602520868 nebo emailudanielyk@seznam.cz může být zákazníkem uplatněna reklamace výrobku. DANIELYKbude zpracovávat osobní údaje za účelem vyřízení takové reklamace, a to z důvodu plnění svých smluvních a zákonných povinností. Jedná se o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas zákazníka.  V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává DANIELYKosobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace.
Prostřednictvím telefonu 602520868se mohou zákazníci a další osoby obracet na DANIELYK se svými dotazy. Pro zodpovězení dotazů bude DANIELYKzpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude DANIELYKzpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti DANIELYK). Tyto osobní údaje jsou poskytovány zákazníkem dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by DANIELYKnebyl schopen dotaz vyřídit, souhlas zákazníka proto není požadován. 
Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět DANIELYKsám. Bude-li to potřebné je DANIELYK oprávněn předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může DANIELYKtakto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká, jakož i od místa jeho zakoupení. 

5. Zpracování osobních údajů v případě vzniku škody
V souvislosti s prodejem výrobků nebo poskytování služeb může vzniknout zákazníkům DANIELYKurčitá škoda (např. škoda způsobená vadným výrobkem). V takové souvislosti dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků a dalších se škodní událostí spojených osob (např. svědků apod.), a to v rozsahu identifikačních a kontaktních osobních údajů, údajů o způsobené škodě a dalších nezbytných souvisejících údajů. Účelem zpracování osobních údajů je v tomto případě vyřešení škodní události a ochrana práv a právem chráněných zájmů DANIELYKpro případ možného vzniku sporu z takovéto škodní události. Od toho se odvíjí též doba zpracování osobních údajů pro tyto účely, která odpovídá době, po kterou DANIELYK může v této souvislosti osobní údaje potřebovat a kdy hrozí možnost vzniku sporu ohledně vzniklé škody, tj. 10 let ode dne vzniku škodní události. Za účelem vyřešení škodní události je DANIELYKoprávněna zpracovávané osobní údaje předat svým dodavatelům či výrobcům. 

 

6. Zpracovávání údajů se souhlasem zákazníka pro obchodní účely 
Se souhlasem pro obchodní účely se zpracovávají osobní údaje zákazníka za účelem vytvoření vhodné nabídky produktů a služeb a v souvislosti s oslovením zákazníka, buď telefonicky, písemně (včetně příloh k účtu/ faktuře), prostřednictvím internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Za tímto účelem si DANIELYKvytváří o zákaznících, kteří souhlas udělí, typové profily chování při využívání produktů a služeb společnosti DANIELYKa uchovává anonymizované analýzy chování. Veškeré tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu využívání produktů a služeb Ski a DANIELYKa následující 5 (10) let poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pokud zákazník svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů pro jiné účely a na základě jiných právních titulů.
Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány údaje, k jejich zpracování udělil zákazník souhlas, a to po dobu, po kterou je DANIELYK oprávněn tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. 


III. Sdělení osobních údajů třetím osobám

Pokud je to v souvislosti s realizací objednávky, dodáním a doručením zboží nebo propagací nabídky produktů a služeb nutné, poskytuje DANIELYKosobní údaje zákazníka partnerským společnostem za účelem péče o zákazníky, dodání a doručení zboží prostřednictvím třetích osob zajišťující přepravu zásilek a plnění smluvních ujednání, dále také za účelem výroby a zasílání reklamních materiálů. S těmito třetími osobami jsou uzavřeny smlouvy, jejichž součástí je závazek zacházet s osobními údaji v souladu se zákonnými ustanoveními a zpracovávat je výhradně dle pokynů DANIELYK. Součástí smluv je zákaz předávat osobní údaje zákazníků DANIELYK dalším osobám.
Dále osobní údaje DANIELYKpředává zejména advokátům, auditorům, správě IT systémů, franchizovým partnerům. Každý takový subjekt, kterému jsou osobní údaje předávány, je prověřován a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů.

 

IV. Technické zabezpečení osobních údajů

1. Web-bug
DANIELYKpoužívá na svých internetových stránkách tzv. web bug (malé grafiky). Při otevření stránky je tato grafika uložena serverem v internetu, kde je současně registrována. Na základě této skutečnosti je patrné, jaké internetové stránky zákazníci navštěvují, jak často se na ně dívají, z jakého regionu k nim přistupují a jaké akce provádějí. V rámci tohoto procesu je v souladu se stanoviskem úřadů dohlížejících na ochranu osobních údajů IP adresa zákazníka zaznamenána pouze ve zkrácené podobě, identifikovat konkrétní připojení tak není v žádném případě možné. 

2. Využití sociálních pluginů
Webové stránky DANIELYKobsahují mj. sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah s dalšími osobami. Jedná se o:
• plugin sítě Facebook, který je spravován společností Facebook Inc., 1601 SouthCalifornia Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
• plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., AmphitheatreParkway, MountainView, CA 94043;
• plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 WillowRoad, Menlo Park, California 94025, USA.
Tyto sociální pluginy nejsou spravovány DANIELYKa nenese za ně odpovědnost. Žádné osobní údaje, které zákazník zadali na webové stránky DANIELYK nebo které jsou o zákazníkovi u DANIELYKuloženy, nejsou přenášeny na sociální sítě.

3. Cookie
Za účelem zlepšení služeb poskytovaných zákazníkům využívají stránky DANIELYKsoubory cookie. Osoba zákazníka není na základě informací získaných prostřednictvím cookies identifikovatelná. Soubory cookies pomáhají zejména:
• ke správné funkčnosti webových stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
• při zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
• při zjišťování, které stránky a funkce používají zákazníci nejčastěji;
• při zjišťování, které reklamy si zákazníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.
Jaké soubory cookie používáme:
- Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy v prohlížeči zákazníka;
- dlouhodobé tzv. „persistentcookie“, které zůstávají uloženy v zařízení zákazníka mnohem déle nebo dokud nejsou ručně odstraněny.
Používání souborů cookie lze nastavit po

 

Naše adresa:

DANIELY K - sport fashion
Lipno nad Vltavou 82
38278 Lipno nad Vltavou
IČ 419 24 134
DIČ CZ 565 719 649
E-SHOP +420 602 520 868
PRODEJNA ČB +420 602 520 868
danielyk@seznam.cz
lipno82@seznam.cz

Nástěnka je prázdná

6007